سالیانه چهارمیلیارد شاخه گل و گلدان زینتی درکشور تولید می شود