همکاری مشترک ایران و مرکز بین المللی «سیمیت» برای رشد ۳۰ درصدی تولید گندم

همکاری مشترک ایران و مرکز بین المللی «سیمیت» برای رشد ۳۰ درصدی تولید گندم

رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گفت:افزایش ۲۵ درصدی عملکرد در هکتار گندم دیم و افزایش ۳۰ درصدی در زراعت گندم آبی از اهداف پروژه مشترک ایران-سیمیت است.

کاظم خاوازی در چهارمین جلسه هماهنگی پروژه مشترک ایران-سیمیت در سال ۱۳۹۷، گفت: افزایش ۲۵ درصدی عملکرد در هکتار گندم دیم و افزایش ۳۰ درصدی در زراعت گندم آبی را از اهداف پروژه مشترک ایران-سیمیت با عنوان "افزایش عملکرد گندم و بهره وری نظام های زراعی گندم مبنا" اعلام کرد.

وی افزود: اجرای این پروژه از تاکیدات ویژه وزیر جهاد کشاورزی است که ضرورت دارد با مشارکت سازمان های جهاد کشاورزی استان های مرتبط به سرعت فاز اجرایی این پروژه پیگیری شود.

وی با ارائه پیشنهاداتی در خصوص ایجاد نقش آفرینی موسسه‌های تحقیقاتی مرتبط در اجرای این پروژه بر لزوم جامع نگری و توجه به جایگاه آموزش و ترویج در این پروژه تاکید کرد.

در این نشست، رئیس دفتر مرکز بین المللی ذرت و گندم (سیمیت) در ایران ضمن ارائه گزارشی از میزان پیشرفت پروژه "افزایش عملکرد گندم و بهره وری نظام های زراعی گندم مبنا" به سابقه همکاری ۵۰ ساله ایران و سیمیت اشاره کرد.

دکتر کمالی اجرای این پروژه را در دو زمینه بهنژادی گندم و کشاورزی حفاظتی دارای دستاوردهای مهمی برای کشورمان دانست و و هدفگذاری های ۵ ساله این پروژه را تشریح کرد.

برچسب ها: سیمیت گندم